Monthly Archives: February 2008

>Remote Assistance trên Windows XP

>1. Giới thiệu về Remote Assistance Với chức năng Remote Desktop trên Windows XP, người dùng có thể ngồi ở một máy (host) và điều khiển một máy khác (client) trên mạng. Khi sử dụng tính năng này, máy tính … Continue reading

Posted in software_tutorial | Leave a comment

>Software Development Life Cycle (SDLC)

>Khi mới start dự án Khi đọc deadline Khi estimate cost Code tuần đầu tiên Code tuần thứ 2 Code tuần thứ 3 Một tuần trước ngày delivery Customer Onshore PM(Project Manager) Vietnam PM (Project Manager) Leader: Coder Tester Buổi … Continue reading

Posted in relax | Leave a comment